TAESUNG P&T                     TEL: (02) 2679-5184       FAX: (02) 2677-6551 

 다이아몬드 콤파운드                              

다이아몬드콤파운드-TS.jpg

 다이아몬드 콤파운드

CODE

규 격

가  격

Maker

입    도

TS-05

5g

Tae Sung

#320~#12,000

TS-15

15g

DM-02

2g

Myung Gin

DM-05

5g

DM-15

15g

DL -05

5g

Lands

#320~#30,000

DL -15

15g

DG -15

15g

GE

DE -18

18g

 

Elgin

 다이아몬드  파우다

다이아몬드파우다-1.jpg

   CODE

규    격

가  격

Maker

1 Carat=0.2g

DR-100

100 Carats

ILYICH

DP- 50

      50 Carats

U.S.A.

DP-100

     100 Carats

U.S.A.

입  도

크  론

입  도

미  크  론

#320

60μ(54-80)

#2,200

8μ(5-10)

#400

50μ(40-60)

#3,000

6μ(4-8)

#600

35μ(30-40)

#5,000

4μ(3-6)

#800

28μ(20-36)

#8,000

3μ(2-4)

#1000

20μ(15-25)

#12,000

2μ(1-2)

#1,200

15μ(10-20)

#14,000

1μ(0-2)

#1,500

12μ(10-15)

#28,000

1/2μ(0-1)

#1,800

9μ(6-12)

#60,000

1/4μ(0-1/2)

 다이아몬드 콤파운드스프레이

 다이아몬드스프레이.jpg

 *엄선된 다아아몬드 파우다와 희석액을 혼합하였습니다.

 *편리한 스프레이식 다이아몬드 콤파운드는 경제성과 작업능률 향상을 도모하였습니다.

Code

입   도

가  격

Maker

규  .격

DSC-50

#320

Japan

50cc入

 

#600

"

"

 

#800

"

"

 

#1,000

"

"

 

#2,000

"

"

 

#3,000

"

"

 

#4,000

"

"

 

#8,000

"

"

 

#14,000

"

"

 다이아몬드 페파

 

다이아몬드페파.jpg

Code

입   도

가    격

규    격

Korea

U.S.A.

DPA

#60 

 

가로×세로

100×100(m/m)

 

#120

 

 

#220

 

 

#400

 

 

#800

 

 

#1800

 

주문 및 문의사항이 있으시면 여기를 클릭하세요

[메뉴]